PRIMER CONCURS D'IDEES SOBRE HABITATGE SOCIAL

2003


Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya


Menció del Jurat en Categoria de FuturCA


Joaquím Tarrasó

Xavier CodinachUnitats d'habitatge com a resultat de l'addició modular de peces prefabricades.

Cadascuna d'aquestes peces correspon a un ús: bany, cuina, habitació, comunicació vertical.

L'addició lateral d'aquestes peces dóna com a resultat habitatges flexibles, de gran comunicació

i fluïdesa espacial entre les seves peces.

La seva organització senzilla, i la seva proporció allargada donen com

a resultat una tipologia d'habitatges amb peces molt il·luminades

i ventilades, ja sigui per la seva llarga façana lliure, en uns casos, o per l'obertura total dels seus testers, en altres.

El nucli de bany actua com

a important divisió interior de l'habitatge, estant els restants espais relacionats per grans portes corredisses o simplement per mobles. Aquesta senzillesa en la distribució ens permet, mitjançant petites modificacions en la posició dels mobles accedir a l'habitatge de diverses maneres, i per tant donar resposta a l'agrupació d'habitatges de cada projecte.
ES


Unidades de vivienda como resultado de la adición modular de piezas prefabricadas.

Cada una de estas piezas corresponde a un uso: baño, cocina, habitación, comunicación vertical.

La adición lateral de éstas piezas da como resultado viviendas flexibles,de gran comunicación y fluidez espacial entre sus piezas.

Su organización sencilla, y su proporción alargada dan como resultado una tipologia de viviendas con piezas muy iluminadas

i ventiladas, ya sea por su larga fachada libre, en unos casos, o por la apertura total de sus testeros, en otros.

El nucleo de baño actúa como importante división interior de la vivienda, estando los restantes espacios relacionados por grandes puertas correderas o simplemente por muebles. Ésta sencillez en la distribución nos permite, mediante pequeñas modificaciones en la posición de los muebles acceder a la vivienda de diversos modos, y por consiguiente dar respuesta a la agrupación de viviendas de cada proyecto.
EN


Housing units as a result of the modular addition of prefabricated parts. Each of these pieces corresponds to a use: bathroom, kitchen, room, vertical communication.


The lateral addition of these pieces results in flexible housing, great communication and spatial fluidity between their pieces.


Its simple organization, and its elongated proportion result in

a typology of houses with brightly lit and ventilated pieces, either because of its long free façade, in some cases, or because of the total opening of its front walls, in others.


The bathroom core acts as an important interior division of the house, with the remaining spaces connected by large sliding doors or simply by furniture. This simplicity in the distribution allows us, by means of small modifications in the position of the furniture, to access the house in different ways, and therefore to respond to the grouping of houses of each project.