RESTWAY IN A RESTLESS CITY


Teherán, IR

2019 / 900.000m2


Client:

Ajuntament de TeheranCA


Espinàs i Tarrasó SCP

Agence Makan Rafatdjou

Rasoul AmeliSegon premiConcurs restringit. Restway és un projecte bio-urbà altament innovador que consisteix en un ecosistema urbà a diferents escales, una composició jeràrquica dels diferents nivells urbans (barri, districte, ciutat

i metròpoli...) que inclou diferents processos de purificació d’aire, infiltració d’aigües, reducció d’escalfament urbà, implementació d’energies renovables, construccions alternatives, reciclatge de residus, etc. Una xarxa d’espais públics totalment nous i pacificats, amb un parc lineal sobre una llosa de formigó que cobreix les línies de tren, un sistema de pèrgoles a diferents nivells i un circuit de tramvia (transport i logística urbana). Un nou procés urbà basat en la flexibilitat, evolució, mutabilitat i reversibilitat, concebut com potenciaciador ecològic, urbà i social.


ES


Concurso restringido. Restway es un proyecto bio-urbano altamente innovador que consiste en un ecosistema urbano en diferentes escalas, una composición jerárquica de niveles urbanos (barrio, distrito, ciudad y metrópolis...) que incluye diferentes procesos de depuración del aire, filtrado del agua, reducción del recalentamiento urbano, implementación de energías renovables, reciclaje de residuos, construcciones alternativas, etc. Una red de espacios públicos totalmente nueva y pacificada, con un parque lineal sobre una losa de hormigón que cubre las líneas de tren, una marquesina a varios niveles y un circuito de tranvías (transporte

y logística urbana). Un nuevo proceso urbano que incluye su propia flexibilidad, evolución, mutabilidad

y reversibilidad basado en un empoderamiento ecológico, urbano

y social.


EN


Three stages competition. Restway is a highly innovative Bio-Urban Project consisting in an urban ecosystem in its own scale, a hierarchic composition of different scales polarities (neighborhood, district, city and metropolitan...) including different processes of purifying the air, filtering the water, reducing urban heat, implementing renewable energies, recycling the wastes, alternative constructions... A wholly new landscape and pacified public spaces grid, with a linear park over

a concrete slab covering the train lines, a multi-level canopy, and a tramway circuit (transportation and urban logistic). A new urban process including its own flexibility, evolutivity, mutability and reversibility based on an ecological, urban and social empowerment.


FR


Restway est un projet bio-urbain très innovant qui consiste en un écosystème urbain à sa propre échelle, une composition hiérarchique de polarités d’échelles différentes (quartier, localité, ville et métropole) incluant différents processus de purification de l’air, filtration de l’eau, réduction du chauffage urbain, valorisation des énergies renouvelables, traitement des déchets, constructions alternatives... Un tout nouveau réseau paysager et d’espaces publics pacifiés, avec un parc linéaire sur une dalle en béton recouvrant les voies ferrées, un auvent à plusieurs niveaux et un circuit de tramway (transport et logistique urbaine). Un nouveau processus urbain incluant sa propre flexibilité, son évolutivité, sa mutabilité et sa réversibilité basée sur une autonomisation écologique, urbaine et sociale.