PLACES A I B EN EL EIX DE LA CIÈNCIA


Cerdanyola, ES

2009-2012 / 2.5 ha


Client:
Consorcio Urbanístico del Centro Direccional


CA


Espinàs i Tarrasó SCP

Ayesa EnginyeriaEl projecte comprèn l’àmbit de les places B i B contemplades en el planejament, i el sistema d'encreuament d’un costat a l’altra de l’eix de la ciència. L’objecte del projecte és de donar una continuïtat física

i visual entre les places i els elements paisatgístics interns – parc - i externs – territori -, reforçar la idea de sistema doble d’espais públics centralitzadors d’activitats dins l’àmbit general del centre direccional i de proporcionar uns espais útils

i flexibles a la diversitat de funcions que s’hi pugui establir en diversos horaris i dies.


ES


El proyecto comprende el ámbito de las plazas A y B contempladas en el planeamiento y el sistema de cruce de una lado al otro del eje de la ciencia. El objeto del proyecto es el de dar continuidad física y visual entre las plazas y los elementos paisajísticos internos-parque- y externos- territorio-, reforzar la ideas de sistema doble de espacios públicos centralizadores de actividades dentro del ámbito general del centro direccional y de proporcionar unos espacio útiles y flexibles a la diversidad de funciones que se puedan establecer en diversos horarios y días.


EN


The project covers the field of the A and B squares considered in the Planning document and the crossing system across the Science axis. The aims of this project are: to give physical and visual continuity between the two squares and the landscape elements, both the internal (parc) and the external (territory), to strengthen the idea of the double system of public spaces that centres the activities inside the general field of the Directional Centre and to provide useful and flexible spaces to the big range of activities that may be developed in different schedules and days.


FR


Mission complete de maitrise d’œuvre d’amenagement de deux places publiques dans un nouveau quartier tertiaire et de recherche, extension du campus de l’Universitat Autonoma de Barcelona.