PLAÇA PEP ROVIRA


Rubí, ES

2015CA


El disseny intimista de l'actuació existent demandava un canvi que fomentés l'ús de l'espai per un públic més ampli, millorant la connexió de la part alta i baixa de la plaça i ampliant la transparència visual entre ambdues.


L'actuació que havia de fer en el marc d'un programa general de renovació urbana de pressupost ajustat, va apostar per la transformació de l'espai existent, obrint els recintes confinats per balustrades per aclarir les vistes, retallant els murs de límit amb la vorera que acompanya el carril de circulació que baixa al passeig de la Riera per facilitar l'accés de vianants, i transformant l'escala de comunicació entre els dos nivells existents en una àmplia graderia que donés sentit a l'espai inferior.

La creació d'una nova rampa-escala, sobre el talús vegetat que salva la diferència de cotes, comunica la superfície inferior amb l'extrem oposat de la plaça. El nou espai que es crea articula els fluxos de vianants entre Prim / Riera / arribada passarel·la i Josep Serra mitjançant un joc de paviments (dues grans peces de paviment mixt i dues de formigó acolorit) que defineixen els llocs d'estada marcant la ubicació del mobiliari urbà.


El disseny de les baranes, amb passamà superior de fusta i el tractament de les superfícies de plantació amb el paviment mixt descrit, s'adeqüen a la transició ambiental entre la ciutat i el paisatge que envolta la Riera de Rubí.ES


El diseño intimista de la actuación existente demandaba un cambio que fomentara el uso del espacio por un público más amplio, mejorando la conexión de la parte alta y baja de la plaza y ampliando la transparencia visual entre ambas.


La actuación apostó por la transformación del espacio existente, abriendo los recintos confinados por balaustradas para despejar las vistas, recortando los muros de límite con la acera que acompaña el carril de circulación que baja al paseo de la Riera para facilitar el acceso peatonal, y transformando la escalera de comunicación entre los dos niveles existentes en una amplia gradería que diera sentido al espacio inferior.

La creación de una nueva rampa-escalera, sobre el talud vegetado que salva la diferencia de cotas, comunica la superficie inferior con el extremo opuesto de la plaza. El nuevo espacio que se crea articula los flujos peatonales entre Delgado / Riera / llegada pasarela y Josep Serra mediante un juego de pavimentos (dos grandes piezas de pavimento mixto y dos de hormigón coloreado) que definen los lugares de estancia marcando la ubicación del mobiliario urbano.


El diseño de las barandillas, con pasamano superior de madera y el tratamiento de las superficies de plantación con el pavimento mixto descrito, se adecuan a la transición ambiental entre la ciudad y el paisaje que rodea la Riera de Rubí.EN


The intimate design of the existing square demanded a change that encouraged the use of space by

a wider audience, improving the connection of the upper and lower part of the square and expanding the visual transparency between them.


The action opted for the transformation of the existing space, opening the enclosures by balustrades to clear the views, cutting the boundary walls with the sidewalk (that accompanies the street that goes down to Paseo de la Riera) to facilitate pedestrian access, and transforming the communication staircase between the two existing levels in a wide grandstand giving meaning to the lower space.

The creation of a new stairway ramp, on the vegetated slope that saves the difference in dimensions, communicates the lower surface with the opposite end of the square. The new space that is created articulates the pedestrian flows between Delgado / Riera / arrival walkway and Josep Serra through a set of pavements (two large pieces of mixed pavement and two colored concrete) that define the places of stay marking the location of the street furniture .


The design of the railing, with upper wooden handrail and the treatment of the plantation surfaces with the mixed pavement, describe the environmental transition between the city and the landscape surrounding the Riera de Rubí.