PASSEIG MARÏTIM DE BADALONA


Badalona, ES

2005-2012 / 7.2 ha


Client:
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino

Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona
Ajuntament de BarcelonaCA


Espinàs i Tarrasó SCP

Greccat


Projecte finalista Premis FAD 2013El nou passeig marítim de Badalona està dissenyat a escala del front urbà construït sobre el passat industrial de la ciutat, establint un diàleg amb el recuperat paisatge natural.


Un acurat treball topogràfic tanca la perspectiva de la platja contra la nova marina, crea les places de relació entre els dos costats del traçat ferroviari en l’antic pont d’Eduard Maristany i la seqüència d’accés de la ciutat al mar a Martí i Pujol.


La integració dels accessos al Pont del Petroli en el traçat del passeig reforça recorregut en la seva part central.


La contundent elecció de materials

i l’escala que confereix al conjunt el sistema d’enllumenat, ajuden a la comprensió del paisatge des d'una òptica d’àmbit metropolità.


Els passeigs paral·lels de fusta

i formigó resolen les dificultats de la propietat dels terrenys (límits de la ZMT) relligats per la distribució de la vegetació de palmeres de cinc espècies diferents que, relligades per una plantació de tamarius al llarg de tot el traçat, doten el passeig d’un caràcter propi.


ES
El nuevo paseo marítimo de Badalona está diseñado a escala del frente urbano construido sobre el pasado industrial de la ciudad, estableciendo un diálogo con el recuperado paisaje natural.


Un cuidadoso trabajo topográfico cierra la perspectiva de la playa contra la nueva marina, crea las plazas de relación entre los dos lados del trazado ferroviario en el antiguo puente de Eduard Maristany y la secuencia de acceso de la ciudad al mar a Martí y Pujol.


La integración de los accesos al Pont del Petroli en el trazado del paseo refuerza el recorrido en su parte central.


La contundente elección de materiales y la escala que el sistema de alumbrado confiere al conjunto, ayudan a la comprensión del paisaje desde una óptica de ámbito metropolitano.


Los paseos paralelos de madera

y hormigón resuelven las dificultades de la propiedad de los terrenos (Límites de la ZMT) entrelazados por la distribución de la vegetación de palmeras de cinco especies diferentes que, asociadas a una plantación de tamariscos a lo largo de todo el trazado, dotan al paseo de un carácter propio.


EN
The new Badalona seafront is designed on the scale of the urban esplanade, built on the industrial past of the city, creating a dialogue with the recovered natural landscape.


An accurate topographical work closes the perspective of the beach against the new coast, creates squares that allow the relationship between both sides of the railway, in Eduard Maristany old bridge and the access sequence of the city to the sea in Martí i Pujol.


The integration of accesses to Pont del Petroli (Oil Bridge) on the way of the promenade reinforces the way in its central part.


The right choice of materials and the scale that the lighting system gives the whole area, helps to understand the landscape from a metropolitan area point of view.


The wooden and concrete parallel walkways resolve the difficulties of land ownerships (limits of the MTZ, Maritime Terrestrial Zone) linked to the distribution of vegetation of five different species of palms trees that, associated to a tamarisk plantation all along the entire way, give the promenade a unique character.