PLA DIRECTOR DE PALMA DE MALLORCA


Palma de Mallorca, ES

2011CA


Projecte de Pla Director de la Platja de Palma basat en la constitució de teixits urbans compactes aptes per 

la residència permanent en coexistència amb infraestructures turístiques, la implantació de nous equipaments al servei de residents, visitants o del conjunt del sistema metropolità; el desplegament d'un sistema de transport públic que canviï el model de mobilitat i permeti que la trama viària esdevingui un espai públic de qualitat i un element vertebrador dels diversos assentaments; la creació d'un sistema d'espais lliures que vinculi l'espai urbà amb l'entorn territorial i la preservació i posada en valor de la riquesa paisatgística, natural

i cultural de la zona.
ES


Proyecto de Plan Director de la Playa de Palma basado en la constitución de tejidos urbanos compactos aptos para la residencia permanente en coexistencia con infraestructuras turísticas, la implantación de nuevos equipamientos al servicio de residentes, visitantes o del conjunto del sistema metropolitano; el despliegue de un sistema de transporte público que cambie el modelo de movilidad y permita que la trama viaria se convierta en un espacio público de calidad y un elemento vertebrador de los diversos asentamientos; la creación de un sistema de espacios libres que vincule el espacio urbano con el entorno territorial y la preservación y puesta en valor de la riqueza paisajística, natural y cultural de la zona.
EN


Masterplan for the Playa de Palma based on the constitution of compact urban fabrics for permanent residence in coexistence with tourist infrastructures, the implementation of new facilities at the service of residents, visitors or the whole metropolitan system; the deployment of a public transport system that changes the mobility model and allows the road network to become

a quality public space and an organization guide for settlements; the creation of a system of free spaces that links the urban space with the territorial environment and the preservation and enhancement of the landscape, natural and cultural wealth of the area.