PASSEIG JOAN DE BORBÓ


Barcelona, ES

1988-1994 / 13 ha


Client:

Port Autónom de Barcelona

Port 2000

IMPU

Ajuntament de BarcelonaCA


Espinàs i Tarrasó SCP

Jordi Henrich

Rafael de Cáceres


Selecció Premis FAD 2001El projecte havia d’adequar els antics molls de càrrega i descàrrega de mercaderies, ocupats anteriorment per grans naus portuàries de magatzem, com a un nou espai públic. La primera decisió del projecte va suposar l’enderroc de tots ells,

a excepció d’un que en destacava pel seu valor històric. Conseqüentment, l'extensió d’ordenament que en resultà era molt àmplia.


Es va plantejar un espai públic lineal que respongués a la doble intenció de constituir un passeig vinculat al barri de la Barceloneta i, al mateix temps, al port esportiu i a la ciutat. En el gran espai buit de construccions es van incorporar una gran quantitat d’arbres, disposats de major a menor densitat a mesura que s’acostaven

a la vora del moll, per tal de definir un passeig el més pròxim possible al teixit urbà.


El paviment es va disposar com un joc de plans, rampes i escales que solucionés les diferències de nivell amb els mateixos materials -granit, asfalt i formigó- al llarg de tota la seqüència d’espais, per tal de reforçar la unitat espacial

i conceptual de la intervenció. La il·luminació es va realitzar mitjançant la disposició d’una trama de grans fanals de 16m d’altura que pauten l’espai. El passeig, de més d’un quilòmetre de longitud, ofereix unes vistes privilegiades sobre la ciutat.

ES

El proyecto tiene como objetivo adecuar los antiguos muelles de carga y descarga de mercancías, ocupados anteriormente por grandes naves portuarias de almacenaje, como un nuevo espacio público.

La primera decisión del proyecto supuso la demolición de todos ellos,

a excepción de uno que destacaba por su valor histórico. Consecuentemente, la extensión de la ordenación resultante fue mucho más amplia.


Se plantea un espacio público lineal que responde a la doble intención de constituir un paseo vinculado al barrio de la Barceloneta y, al mismo tiempo, al puerto deportivo de la ciudad. En el gran espacio vacío de construcciones se incorpora una gran masa arbolada, dispuesta de mayor

a menor densidad a medida que se acerca al margen del muelle, con la intención de definir un paseo lo más próximo posible al tejido urbano.


El pavimento se dispone como un juego de planos, rampas y escaleras capaz de solucionar las diferencias de nivel con los propios materiales (granito, asfalto y hormigón) a lo largo de toda la secuencia de espacios, con el objetivo de reforzar la unidad espacial y conceptual de la intervención.


La iluminación se realiza mediante la disposición de una trama de grandes luminarias de 16m de altura que pautan el espacio. El paseo, de más de un quilómetro de longitud, ofrece unas vistas privilegiadas sobre la ciudad.

EN

The project aims to adapt the old loading and unloading docks for merchandise, previously occupied by large port warehouses, as a new public space.

The first project decision involved the demolition of all of them, with the exception of one that stood out for its historical value. Consequently, the extension of the resulting arrangement was much wider.


A linear public space is proposed that responds to the double intention of constituting a promenade linked to the Barceloneta district and, at the same time, to the city's marina. In the large empty space of constructions,

a large area of trees is incorporated, arranged from bigger to smaller density as it approaches the margin of the quay, with the intention of defining a promenade as close as possible to the urban fabric.


The pavement is arranged as a set of planes, ramps and stairs capable of solving differences in level with the materials themselves (granite, asphalt and concrete) along the entire sequence of spaces, with the aim of reinforcing the spatial unity and conceptual of the intervention.


The lighting is carried out by the arrangement of a 16m luminaires grid that rules the space. The promenade, of more than a kilometer long, offers privileged views over the city.

FR

La promenade Joan de Borbó faisait partie du Plan de Récupération du Front
de mer de la ville, dans la zone du Vieux Port.
Le projet prétend reconvertir les anciens môles industriels de décharge de marchandises, occupés antérieurement par de grands hangars portuaires, en nouveaux espaces publics. La première décision de projet a été la destruction des hangars, à l’exception d’un d’une grande valeur historique.


Le projet propose un espace public linéaire qui répond à la fois

à l’intention de mettre en place une promenade liée au quartier de la Barceloneta et à celle de tourner ce nouvel espace vers le port de plaisance et la ville. Ce vaste espace est abondément planté d’arbres dont la densité augmente en s’éloignant de la rive, afin de fixer la promenade au plus proche du tissu urbain.


Le traitement du sol introduit un jeu de plans, rampes et escaliers qui répondent aux différences de niveau et utilisent les mêmes matériaux -granit, asphalte et béton- tout au long des différentes séquences du paseo, afin de renforcer l’unité spatiale et conceptuelle de l’intervention.


L’éclairage est réalisé grâce à une trame de grandes colonnes de 16m de hauteur qui rythme l’espace.
La promenade, de plus d’un kilomètre de longueur, offre des vues privilégiées sur la ville.