COBERTURA DE L'AUTOVIA DE CASTELLDEFELS


El Prat de Llobregat, ES

2006 / 6.6ha


Client:

Ajuntament d’El Prat de Llobregat

MMAMBCA


Espinàs i Tarrasó SCP

TYPSA Enginyeria

J. SelgaL’àmbit del present projecte bàsic d’urbanització abasta una superfície de 66.665 m2, corresponents a la superfície de cobertura de la C-31 (41m d’amplada per 705m de llargada) més les superfícies de terreny de servitud que provoca, (donant una amplada total de 86m entre façanes), emmarcats dins de les actuacions d’infrastructures

a realitzar per a fer possible el creixement del nucli antic de la ciutat entre l’actual traçat del ferrocarril i la Pota Sud (Eixample Nord del Prat).


El programa preveu la utilització de tota la superfície de l’àmbit descrit com a espai d’ús públic, entès com

a un únic saló entre façanes de gran alçada amb la major barreja d’usos possible i la voluntat d’acostament entre elles, a través de possibilitar fins i tot l’aparició de petites estructures lleugeres que permetin la continuïtat d’alguns dels teixits, en especial el comercial i la ubicació de pavellons efímers. Aquest espai que actua com a nexe d’unió entre el nucli actual del Prat i el desenvolupament de la part nord del nou Eixample, ha de reforçar el caràcter dels recorreguts entre les dues parts de la ciutat ( donar continuïtat al corredor verd transversal-Plaça de Catalunya, Av. del Canal, façana de la Nova Estació- fins a entroncar amb el corredor est-oest, Riu-Cal Penyasco)

i alhora crear en ell mateix la centralitat necessària per tal

d’esdevenir un punt de referència urbana.
ESEl ámbito del presente proyecto básico de urbanización abarca una superficie de 66.665 m2, correspondientes a la superficie de cobertura de la C-31 (41m de amplitud por 705m de longitud) más las superficies de terrenos de servitud que provoca, (dando una anchura total de 86m entre fachadas), enmarcados dentro de las actuaciones de infraestructuras

a realizar por hacer posible el crecimiento del núcleo antiguo de la ciudad entre el actual trazado del ferrocarril y la Pota Sud (Ensanche Norte del Prat).


El programa prevé la utilización de toda la superficie del ámbito descrito como a espacio de uso público, entendido como a un único salón entre fachadas de gran altura con la mayor mezcla de usos posible y la voluntad de acercamiento entre ellas, a través de posibilitar incluso la aparición de pequeñas estructures ligeras que permitan la continuidad de algunos de los tejidos, en especial el comercial y la ubicación de pabellones efímeros. Este espacio que actúa como a nexo de unión entre el núcleo actual del Prat y el desarrollo de la parte norte del nuevo Ensanche, tiene que reforzar el carácter de los recorridos entre las dos partes de la ciudad ( dar continuidad al corredor verde transversal-Plaça de Catalunya, Av. del Canal, fachada de la Nueva Estación-hasta a entroncar con el corredor este-oeste, Rio-Cal Penyasco) y al mismo tiempo crear en él mismo la centralidad necesaria por tal de ser un nuevo punto de referencia urbana.
ENThe scope of the present basic development project covers an area of 66.665 m2, corresponding to the area covered by the C-31 road (41m wide by 705m long) plus the areas of servitude land that it causes (giving

a total width of 86m between facades), framed within the infrastructure actions to be carried out to make possible the growth of the old nucleus of the city between the current railway line and the Porta Sud (El Prat North Widening).


The programme foresees the use of the entire surface of the area described as spaces for public use, understood as a single hall between high-rise façades with the greatest possible mix of uses and the desire to bring them closer together, through the possibility of creating small light structures that allow the continuity of some of the networks, especially the commercial one and the location of ephemeral pavilions. This space, which acts as a link between the current nucleus of El Prat and the development of the northern part of the new city extension, has to reinforce the character of the routes between the two parts of the city (giving continuity to the transversal green corridor-Plaça de Catalunya, Av. del Canal, façade of the New Station- until it connects with the east-west corridor, Rio-Cal Penyasco) and at the same time creating in itself the centrality necessary to become

a new urban reference point.
FRAménagement de la couverture dans une tranche de 705m de longueur, et des espaces d’accès. La largeur de la voie est 41m. avec une largeur totale entre façades de 86m. Le projet est encadré dans le plan d’infrastructures à réaliser pour l’expansion urbaine après la vieille ville.


Le programme prévoit l’utilisation de toute la surface comme espace public, une seule «salle de réunion» entre façades de grande hauteur, un espace de mélange d’usages avec la volonté de les approcher, en permettent l’apparition de petites structures légères que renforcent la continuité du tissu commercial et l’implantation de pavillons éphémères. Cet espace, lien entre le centre urbain actuel et le développement de la zone d’expansion urbaine au nord, doit renforcer le caractère des parcours entre les deux parties de la ville ainsi que les corridors écologiques transversaux. Au même temps, le nouvel espace central peut devenir point de référence urbaine.