CONCURS DE DISSENY AL MURSALAT CITY PARK


Riyadh, Aràbia Saudita

2021 / 12.4 ha 


Client:

Royal Commission for Riyadh CityCA


Espinàs i Tarrasó SCP

AYESA ENGINEERING, SALa proposta defineix una malla de nous recorreguts que es deforma per a aconseguir diagonals que salven els recorreguts morts contra el mur de les instal·lacions militars. Aquesta malla respon a la permeabilitat de les façanes confrontants, reforçant la unió dels barris en els extrems de la poma alhora que millora la continuïtat dels recorreguts per als vianants del barri.

Lliscant-se al llarg dels dos eixos principals de la retícula, els quatre jardins temàtics generen espais introspectius allunyats del moviment de les zones de trànsit. La seva topografia és abrupta i contundent, formant punts alts que serveixen de connexió entre els diferents temes, punts baixos per a la protecció i la contemplació, i zones al mateix nivell que els recorreguts principals per a facilitar l'entrada i sortida dels visitants.

Els jardins estan dividits segons els quatre elements de la naturalesa i pretenen estimular els sentits dels visitants entorn de la seva temàtica a través del moviment, olor, color, soroll, etc. de la seva vegetació i terreny.

Quant al reg, per a respondre a la demanda d'aigua del futur parc en un clima com el de Riad, amb períodes de pluja curts i molt concentrats, d'una banda, i llargs períodes de sequera, per un altre, s'ha situat un gran embassament en el quadrant central del parc. Aquest espai es desenvolupa en tres nivells: un mirador sobre un pla inclinat que s'eleva 6 m sobre el nivell del carrer, un espai protegit del sol amb graons orientats cap a l'aigua, i un embassament visitable sota la llosa que emmagatzema la pluja dels mesos amb precipitacions, per a utilitzar-la durant la sequera.

Finalment, en el seu perímetre, el parc genera una topografia amable en la seva trobada amb la trama urbana que facilita la transició cap a les zones més urbanitzades. Aquests espais es destinen a accessos, aparcaments i zones esportives que es beneficien de la proximitat al teixit residencial per al seu correcte funcionament.


ES


La propuesta define una malla de nuevos recorridos que se deforma para conseguir diagonales que salvan los recorridos muertos contra el muro de las instalaciones militares. Esta malla responde a la permeabilidad de las fachadas colindantes, reforzando la unión de los barrios en los extremos de la manzana a la vez que mejora la continuidad de los recorridos peatonales del barrio.

Deslizándose a lo largo de los dos ejes principales de la retícula, los cuatro jardines temáticos generan espacios introspectivos alejados del movimiento de las zonas de tránsito. Su topografía es abrupta y contundente, formando puntos altos que sirven de conexión entre los distintos temas, puntos bajos para la protección y la contemplación, y zonas al mismo nivel que los recorridos principales para facilitar la entrada y salida de los visitantes.

Los jardines están divididos según los cuatro elementos de la naturaleza y pretenden estimular los sentidos de los visitantes en torno a su temática a través del movimiento, olor, color, ruido, etc. de su vegetación y terreno.

En cuanto al riego, para responder a la demanda de agua del futuro parque en un clima como el de Riad, con periodos de lluvia cortos y muy concentrados, por un lado, y largos periodos de sequía, por otro, se ha situado un gran embalse en el cuadrante central del parque. Este espacio se desarrolla en tres niveles: un mirador sobre un plano inclinado que se eleva 6 m sobre el nivel de la calle, un espacio protegido del sol con escalones orientados hacia el agua, y un embalse visitable bajo la losa que almacena la lluvia de los meses con precipitaciones, para utilizarla durante la sequía.

Por último, en su perímetro, el parque genera una topografía amable en su encuentro con la trama urbana que facilita la transición hacia las zonas más urbanizadas. Estos espacios se destinan a accesos, aparcamientos y zonas deportivas que se benefician de la proximidad al tejido residencial para su correcto funcionamiento.


EN


The proposal defines a mesh of new routes that is deformed to achieve diagonals that bridge the dead routes against the wall of the military installations. This mesh responds to the permeability of the adjoining facades, reinforcing the union of the neighbourhoods at the ends of the block while improving the continuity of the neighbourhood’s pedestrian routes.

Sliding along the two main axes of the grid, the four themed gardens generate introspective spaces away from the movement of the transit areas. Their topography is abrupt and forceful, forming high points that serve as a connection between the different themes, low points for protection and contemplation, and areas at the same level as the main paths to facilitate the entry and exit of visitors.

The gardens are divided according to the four elements of nature and aim to stimulate the senses of visitors around their theme through the movement, smell, colour, noise, etc. of their vegetation and terrain.

As for irrigation, in order to meet the future park’s demand for water in a climate like Riyadh’s, with short, highly concentrated periods of rainfall on the one hand and long periods of drought on the other, a large reservoir has been located in the central quadrant of the park. This space is developed on three levels: a viewing platform on an inclined plane that rises 6m above the street level, a space protected from the sun with steps facing the water, and a reservoir that can be visited under the slat that stores the rain from the months with rainfall, for use during the drought.

Finally, on its perimeter, the park generates a friendly topography when it meets the urban fabric that facilitates the transition to the more urbanised areas. These spaces are used for access, parking and sports areas that benefit from the proximity to the residential fabric for their proper functioning.FR


La proposition définit un maillage de nouvelles voies déformées pour créer des diagonales qui relient les voies mortes au mur des installations militaires. Ce maillage répond à la perméabilité des façades mitoyennes, renforçant l'union des quartiers aux extrémités de l'îlot tout en améliorant la continuité des itinéraires piétonniers du quartier.

Glissant le long des deux axes principaux de la grille, les quatre jardins thématiques créent des espaces d'introspection à l'écart du mouvement des zones de transit. Leur topographie est abrupte et vigoureuse, formant des points hauts qui servent de connexions entre les différents thèmes, des points bas pour la protection et la contemplation, et des zones au même niveau que les voies principales pour faciliter l'entrée et la sortie des visiteurs.
Les jardins sont divisés selon les quatre éléments de la nature et visent à stimuler les sens des visiteurs autour de leur thème par le mouvement, l'odeur, la couleur, le bruit, etc. de leur végétation et de leur terrain.

En ce qui concerne l'irrigation, afin de répondre à la demande en eau du futur parc dans un climat comme celui de Riyad, avec des périodes de précipitations courtes et très concentrées d'une part et de longues périodes de sécheresse d'autre part, un grand réservoir a été placé dans le quadrant central du parc. Cet espace se développe sur trois niveaux: une plateforme d'observation sur un plan incliné qui s'élève à 6 m au-dessus du niveau de la rue, un espace protégé du soleil avec des marches face à l'eau, et un réservoir que l'on peut visiter sous la latte qui stocke la pluie des mois où il pleut, pour l'utiliser pendant la sécheresse.

Enfin, sur son périmètre, le parc génère une topographie conviviale à la rencontre du tissu urbain qui facilite la transition avec les zones plus urbanisées. Ces espaces sont utilisés pour l'accès, le stationnement et les aires sportives qui bénéficient de la proximité du tissu résidentiel pour leur bon fonctionnement.