VAPOR GRAN

CAT_DINAMITZACIÓ DEL SECTOR VAPOR GRAN TERRASSA, ES. _ 2015-2016

AJUNTAMENT DE TERRASSA. 2,3ha

DIAGNÒSI DEL PERÍMETRE DE L’ANTIGA FÀBRICA DEL VAPOR GRAN A PARTIR DE L’ANÀLISI DEL FUNCIONAMENT DELS ESPAIS PÚBLICS INTERNS I DE LES SEVES CONNEXIONS A ESCALA LOCAL I GENERAL, PER A LA DEFINICIÓ DELS CRITERIS D’INTERVENCIÓ DAMUNT L’ESPAI PÚBLIC EXISTENT.

CAS_DINAMIZACIÓN DEL SECTOR VAPOR GRAN TERRASSA, ES._2015-2016

AYUNTAMIENTO DE TERRASSA. 2,3Ha

DIAGNÓSTICO DEL PERÍMETRO DE LA ANTIGUA FÁBRICA DEL VAPOR GRAN A PARTIR DEL ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS INTERNOS Y DE SUS CONEXIONES A ESCALA LOCAL Y GENERAL, PARA LA DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE.

FRA_DYNAMISATION DU SECTEUR VAPOR GRAN TERRASSA, ES. _ 2015-2016

MAIRIE DE TERRASSA. 2,3ha

MISSION DE DIAGNOSE A DEUX ECHELLES DU PERIMETRE DE L’ANCIENNE USINE DU VAPOR GRAN; ANALYSE DU TISSU URBAIN ADJACENTE ET DES POSSIBILITES D’AMELIORATION DES LIAISONS ENTRE LE SECTEUR ET LA VILLE, POUR LA DEFINITION DES CRITERES D’INTERVENTION DANS L’ESPACE PUBLIC EXISTANT.

ENG_REVITALIZATION OF VAPOR GRAN SECTOR TERRASSA, SPAIN. _ 2015-2016

TERRASSA CITY COUNCIL. 2,3Ha

DIAGNOSIS OF THE PERIMETER OF THE OLD FACTORY VAPOR GRAN FROM THE ANALYSIS OF THE FUNCTIONING OF THE INTERNAL PUBLIC SPACES AND THEIR LINKS IN A LOCAL AND GENERAL SCALE, TO DEFINE THE STANDARDS OF INTERVENTION IN THE EXISTING PUBLIC SPACE.

WITH ITZIAR GONZALEZ VIRÓS