ZAS DES DOCKS ST. OUEN

ZAC DES DOCKS SANT OUEN

2013


CA


Espinàs i Tarrasó SCP

Makan Rafatjou, Bernard Reichen, Hélène Saudecerre i Amador Ferrer


Definició del sistema d'espais públics de la ZAC dels Docs (antiga zona industrial i portuària a la vora del Sena) vinculats a la ciutat existent. Redacció del Pla Director i seguiment dels projectes en curs.


El projecte integra la diversitat dels elements preexistents dins del concepte d'un nou districte urbà basat en l'heterogeneïtat, buscant una continuïtat amb el teixit industrial. La idea de la diversitat (ja existent en aquesta zona) es plasma amb noves tipologies urbanes i defineix l'essència del sistema d'espai públic. El projecte es desenvolupa a partir d'un estret vincle de la ciutat que avança cap al riu, i es defineix d'una banda, per la línia de bord de l'aigua, i d'un altre, el riu, que entra en el territori i s'afirma dins del teixit urbà.


Sobre la base d'un profund treball d'anàlisi, el projecte dels espais públics proposa anar més enllà de les barreres creades per les infraestructures existents en el lloc (ferrocarril, indústries, riu) per a tornar a connectar amb el riu i recuperar les relacions físiques i visuals entre la ciutat i el Sena. La definició de les vores i el seu gruix en relació amb el riu permetran al territori trobar-se novament amb el riu.


L'estudi de la topografia del lloc i del sistema de gestió de les aigües pluvials permet entrellaçar el paisatge urbà i els límits del riu. La gestió de les aigües pluvials a l'aire lliure s'utilitza com una estratègia per a regular l'augment d'aigua del Sena i previndre inundacions. Així, doncs, l'aigua es converteix en un element clau del projecte, més enllà del mateix riu, per al conjunt del territori. L'aigua de la pluja s'endinsa en l'espai públic i s'emmagatzema en l'estany del parc dels Docs oferint una nova lectura dels espais públics. Les plantacions es dividixen d'acord amb la jerarquia dels espais i acompanyen la trama blava contribuint a la transformació ecològica del lloc, oferint canals plantats.
ES


Definición del sistema de espacios públicos de la ZAC des Docks (antigua zona industrial y portuaria a orillas del Sena) vinculados a la ciudad existente. Redacción del Plan Director y seguimiento de los proyectos en curso.


El proyecto integra la diversidad de los elementos preexistentes dentro del concepto de un nuevo distrito urbano basado en la heterogeneidad, buscando una continuidad con el tejido industrial. La idea de la diversidad (ya existente en esta zona) se plasma con nuevas tipologías urbanas y define la esencia del sistema de espacio público.


El proyecto se desarrolla a partir de un estrecho vínculo de la ciudad que avanza hacia el río, y se define por un lado, por la línea de borde del agua, y por otro, el río, que entra en el territorio y se afirma dentro del tejido urbano.


Sobre la base de un profundo trabajo de análisis, el proyecto de los espacios públicos se propone ir más allá de las barreras creadas por las infraestructuras existentes en el sitio (ferrocarril, industrias, río) para volver a conectar con el río y recuperar las relaciones físicas y visuales entre la ciudad y el Sena. La definición de las orillas y su espesor en relación con el río permitirán al territorio encontrarse de nuevo con el río.


El estudio de la topografía del lugar y del sistema de gestión de las aguas pluviales permite entrelazar el paisaje urbano y los límites del río. La gestión de las aguas pluviales al aire libre se utiliza como una estrategia para regular el aumento de agua del Sena y prevenir inundaciones. Así pues, el agua se convierte en un elemento clave del proyecto, más allá del mismo río, para el conjunto del territorio. El agua de la lluvia se adentra en el espacio público y se almacena en el estanque del parque de los Docks ofreciendo una nueva lectura de los espacios públicos.


Las plantaciones se dividen de acuerdo a la jerarquía de los espacios y acompañan la trama azul contribuyendo a la transformación ecológica del lugar, ofreciendo canales plantados.
EN


Masterplan of the Docks area (old port facilities on the River Seine) with an extension of 175 ha, Saint Ouen municipality, Public space, green areas and urban mobility system.

© 2019 Espinàs i Tarrasó SCP