JARDINES BANCO SABADELL

ESPAI PÚBLIC DEL BANC SABADELL

2002


CA


Espinàs i Tarrasó

J. Tarrasó, X. Codinach

Ayesa Ingenieria


El projecte contempla la urbanització d’un nou espai alliberat dins el marc d’una important remodelació del Centre de Serveis del Banc de Sabadell. Aquest àmbit es troba condicionat tant per les noves edificacions com per les existents, que emmarquen i delimiten el nou espai a projectar, determinant la seva escala relativa i fixant, a partir dels seus propis programes, els fluxes dels recorreguts i la distribució dels diversos subàmbits. Gran part de l’actuació es situa sobre la coberta d’un nou edifici de tres plantes conformant el nivell principal d’accessos al conjunt. La proposta es veu alhora condicionada pel territori i pel el seu paisatge original, encara perceptible entre infraestructures viàries i polígons industrials, que ens aporta les referències ambientals necessàries per situar-nos al lloc. Al mateix temps, la pròpia condició de coberta-jardí del nou espai obliga a considerar una complexitat en el treball de l’altimetria, la geometria en planta i el tractament de materials.
ES


El proyecto contempla la urbanización de un nuevo espacio liberado dentro del marco de una importante remodelación del Centro de Servicios del Banco de Sabadell. Este ámbito se encuentra condicionado tanto por las nuevas edificaciones como por las existentes, que enmarcan y delimitan el nuevo espacio proyectado, determinando su escala relativa y fijando, a partir de sus propios programas, los flujos de los recorridos y la distribución de los diversos subámbitos. Gran parte de la actuación se sitúa sobre la cubierta de un nuevo edificio de tres plantas conformando el nivel principal de acceso al conjunto. La propuesta se ve al mismo tiempo condicionada por el territorio y su paisaje original, aún perceptible entre infraestructuras viarias y polígonos industriales, que nos aporta las referencias ambientales necesarias para situarnos en el lugar. Al mismo tiempo, la propia condición de cubierta ajardinada del nuevo espacio obliga a considerar una complejidad en el trabajo de la altimetria, la geometría en planta y el tratamiento de materiales.
EN


The project consists on the urbanisation of a new open space within the frame of an important redesigning process of the Services Centre of the Sabadell Bank. This space is determined by the new and the existing buildings. A large area of this project is placed on the deck of a new three floor building that constitutes the main level access to the complex.

© 2019 Espinàs i Tarrasó SCP