BEZONS

ZAC COEUR DE VILLE

2014-2019


CA


projecte constructiu i d.o. dels espais públics i privats (sobre sòcol) del nou centre urbà de bezons  i de la seva connexió a la trama urbana urbana existent.
ES


Proyecto constructivo y d.o. de los espacios públicos y privados (sobre zócalo) del nuevo centro urbano de bezons, y de su conexión a la trama urbana existente
EN


Technical design and site management of the public and private spaces (over a plinth) of the new urban centre of bezons and its connection to the existing urban scene.

with Hélène Saudecerre landscape architect

© 2019 Espinàs i Tarrasó SCP