CAMPUS UPC

CAT_CAMPUS UNIVERSITARI UPC–BESÒS BARCELONA-SANT ADRIÀ DEL BESÒS, ES. 2014-2016 ·

GISA, UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA. 2,4Ha

PROJECTE CONSTRUCTIU I D.O. DELS ESPAIS PÚBLICS DEL CAMPUS UNIVERSITARI DIAGONAL BESÒS (COMPLEX EDUCATIU I D’INVESTIGACIÓ) DINS EL PERÍMETRE DEL SECTOR C DE LA FAÇANA LITORAL. URBANITZACIÓ DEFINITIVA DAMUNT ESTRUCTURA, I PROVISIONAL PER ALS ÀMBITS PENDENTS DE CONSTRUCCIÓ DELS EDIFICIS.

AMB CÁCERES ARQUITECTES.

CAS_CAMPUS UNIVERSITARIO UPC–BESÒS BARCELONA-SANT ADRIÀ DEL BESÒS, ES. 2014-2016

GISA, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA. 2,4ha

PROYECTO CONSTRUCTIVO Y D.O. DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DIAGONAL-BESÒS (COMPLEJO EDUCATIVO Y DE INVESTIGACIÓN) EN EL PERÍMETRO DEL SECTOR C DE LA FACHADA LITORAL. URBANIZACIÓN DEFINITIVA SOBRE ESTRUCTURA, Y PROVISIONAL EN LOS ÁMBITOS PENDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS.

CON CÁCERES ARQUITECTES

FRA_CAMPUS UNIVERSITAIRE UPC–BESÓS BARCELONA-SANT ADRIÀ DEL BESÒS, ES. _2014-2016

GISA, UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA. 2,4Ha

MISSION COMPLETE DE MAITRISE D’ŒUVRE PAYSAGE ET VRD DES ESPACES PUBLICS DU CAMPUS UNIVERSITAIRE DIAGONAL– BESOS (COMPLEXE EDUCATIF ET DE RECHERCHE) DANS LE PERIMETRE DU SECTEUR C4 (FRONT LITTORALE). PREVISION DES ACCES (PIETONNIERS ET ROUTIERS), LIAISONS AUX NIVEAUX RDC ET -1ENTRE LES BATIMENTS DEJA CONSTRUITS.

AVEC CÁCERES ARQUITECTES

ENG_CAMPUS UNIVERSITARI UPC–BESÒS BARCELONA-SANT ADRIÀ DEL BESÒS, SPAIN. _2014-2016

GISA, UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA. 2,4ha

TECHNICAL DESIGN AND SITE MANAGEMENT OF THE PUBLIC SPACES OF THE CAMPUS DIAGONAL BESÒS (EDUCATIONAL AND RESEARCH COMPLEX) WITHIN THE PERIMETER OF THE C SECTOR OF THE COAST FACADE. FINAL ARRANGEMENT ABOVE THE CONCRETE STRUCTURE AND TEMPORARY ARRANGEMENT IN THE FUTURE BUILDINGS PLOTS.

WITH CÁCERES ARQUITECTES, AYESA